Nestlé Ukraine

Yevgeniya Korolova

Yevgeniya Korolova
Public Relations Manager
Tel: +38 050 448 3070
Time zone: EET
Email: Yevgeniya.Korolova@ua.nestle.com
Website: www.nestle.ua
Countries: Ukraine, Moldova